STONHARD Privacyverklaring

Voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy wordt Stonhard (’Stonhard’, ’ons’, ’we’) beschouwd als de ’gegevensbeheerder’ van de persoonsgegevens die het in overeenstemming met deze privacyverklaring (’verklaring’) verzamelt, gebruikt en beheert.


Stonhard maakt deel uit van een multinationale groep van gelieerde bedrijven met databases in verschillende landen; sommige daarvan worden door partners gebruikt en andere worden namens het bedrijf of zijn partners door derden beheerd. 

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. We doen er alles aan om alle aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen, zowel van personen met wie we zaken doen als bezoekers aan en en gebruikers van onze websites of anderszins.  Persoonsgegevens staan voor informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon die dat individu identificeert, hetzij rechtstreeks, bijvoorbeeld door een naam, postadres of e-mailadres, hetzij onrechtstreeks, bijvoorbeeld door een internetprotocol (IP)-adres, telefoonnummer, leeftijdscategorie, enz.  Persoonsgegevens worden verkregen door het gebruik van de site op te volgen of wanneer u ons deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld door formulieren op de website in te vullen.

In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens we op deze site en anderszins verzamelen, hoe we deze kunnen gebruiken en beheren en welke rechten u in verband met uw persoonsgegevens hebt. Voordat u ons persoonsgegevens verstrekt of onze website bezoekt, dient u deze verklaring volledig te lezen en ervoor te zorgen dat u met onze privacypraktijken akkoord gaat.

Houd er rekening mee dat onze website links naar andere websites kan bevatten. Deze sites van derden zijn niet aan deze verklaring onderworpen en we raden u aan het privacy- en beveiligingsbeleid van elke website die u bezoekt, na te lezen. We zijn alleen verantwoordelijk voor de privacy en veiligheid van de gegevens die we verzamelen en hebben geen controle over de acties van derden in verband met uw persoonsgegevens.

Raadpleeg de woordenlijst hieronder voor een beschrijving van de gedefinieerde termen in deze verklaring.

Wiens persoonsgegevens verzamelen we?

In het kader van zijn bedrijfsactiviteiten verzamelt Stonhard persoonsgegevens van verschillende mensen, onder wie:

 • Werknemers;
 • vertegenwoordigers van onze leveranciers, klanten en andere bedrijfscontacten;
 • aannemers;
 • gebruikers van onze website;
 • klanten;
 • mensen die op de een of andere manier contact met ons opnemen; en
 • sollicitanten.

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens die u bewust en vrijwillig aan ons verstrekt, zowel online als offline. Zo verzamelen we bijvoorbeeld persoonsgegevens als u:

 • onze website bezoekt en/of een van onze webformulieren invult (bijv. via onze dienst ’Vraag het aan de expert’);
 • contact met onze klantendienstcentra opneemt of op een andere manier informatie van ons vraagt;
 • onze vestigingen bezoekt;
 • een bestelling bij ons plaatst;
 • ons in een visitekaartje of anderszins uw contactinformatie geeft;
 • een enquête invult;
 • websites voor sociaal netwerken, apps van derden of vergelijkbare technologieën met ons communiceert;
 • tijdens een beurs een van onze stands bezoekt.

We kunnen ook informatie verzamelen die we van derden ontvangen, bijvoorbeeld in verband met uw gebruik van andere websites die we beheren en gerelateerde derden als onderaannemers.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

Stonhard kan verschillende persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw naam, geslacht, functie, fotografische identificatie, e-mailadres, telefoonnummer, thuis- of bedrijfsadres en andere contactgegevens, gegevens over uw interesses, communicatie met u (inclusief opmerkingen over telefoongesprekken of ontmoetingen) en financiële en betalingsinformatie.

Als u onze site gebruikt, verzamelen we bepaalde standaardinformatie die door uw browser naar onze site gestuurd wordt. Deze omvat technische informatie, zoals uw IP-adres, soort browser, besturingssysteem, taal, tijdzone-instelling, toegangstijden en bezochte websiteadressen.

Waarom we uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens om volgende redenen:

 • om u informatie te geven over en aan uw verzoeken te voldoen in verband met producten en diensten;
 • om uw vragen te beantwoorden;
 • om onderzoek te doen en reclame te maken;
 • om contact met u op te nemen in verband met verbeterde producten of een verbeterd productgebruik;
 • om u digitale nieuwsbrieven te sturen;
 • om u e-mails te sturen;
 • om ervoor te zorgen dat u diensten als online-ondersteuning en ’Vraag het aan de expert’ kunt gebruiken;
 • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in uw diensten en u informatie te geven over vergelijkbare goederen en diensten waarin u interesse kunt hebben;
 • om garanties te beheren;
 • om met u en derden te communiceren;
 • om ervoor te zorgen dat u aan promoties en wedstrijden kunt deelnemen en uw toestemming kunt geven;
 • om onze website te beheren en onze producten en diensten te helpen verbeteren;
 • om ervoor te zorgen dat u problemen met onze website kunt melden;
 • om analyses in verband met het gebruik van onze website uit te voeren;
 • om aan de wet- en regelgeving te voldoen; en
 • om andere bedrijfsgerelateerde redenen, waaronder het onderhandelen over en het sluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van accounts en verslagen, het aanpassen van gelicentieerde content (zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden van de site), het ondersteunen van activiteiten op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, juridische, regelgevende en interne onderzoeken, algemene bedrijfsredenen en schuldbeheer.

Houd er rekening mee dat u niet via de ’contact’- of ondersteuningslinks op de website of via e-mail met ons kunt communiceren zonder wat persoonlijke informatie te verstrekken.  Als u contact met ons of onze serviceproviders opneemt, wordt er een verslag van die sessie of correspondentie bijgehouden.

Werving

Als u via onze website of anderszins solliciteert, verzamelen we aanvullende, specifiekere persoonsgegevens over u, zoals uw kwalificaties, loopbaangeschiedenis, referenties van derden en aantekeningen bij het interview. We kunnen u ook om andere informatie vragen, bijvoorbeeld uw interesses en het soort jobs waarin u interesse hebt. Alle persoonsgegevens die u ons in verband met een vacature verstrekt, worden in overeenstemming met deze verklaring verwerkt.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Stonhard

Om aan de wetgeving inzake gegevensbescherming te voldoen, is Stonhard verplicht om de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uiteen te zetten. In overeenstemming met de redenen waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zoals hierboven uiteengezet, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Stonhard doorgaans een van de volgende:

 • uw toestemming;
 • de uitvoering van een contract dat we met u of anderen hebben;
 • legitieme zakelijke belangen van Stonhard of onze derden (bijvoorbeeld bij het behouden en promoten van onze activiteiten door klanten feedbackmogelijkheden te bieden); of
 • naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Met wie we uw persoonsgegevens delen

We maken deel uit van een multinationale groep van gelieerde bedrijven met databases in verschillende landen; sommige daarvan worden door partners gebruikt en andere worden namens Stonhard of een van onze partners door derden beheerd.  We kunnen uw gegevens overdragen naar een of meer van die databases buiten uw land van vestiging, waaronder landen die geen passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens vereisen in vergelijking met de bescherming die in uw land geboden wordt.  Stonhard en zijn partners hebben echter controles ingevoerd, zoals bij wet verplicht, om het bezit en de overdracht van persoonsgegevens te beschermen.  Hieronder volgen voorbeelden van hoe en waarom uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden:

Stonhard kan uw persoonsgegevens delen met mensen binnen ons moederbedrijf en zijn dochter- en partnerbedrijven die de gegevens om zakelijke of juridische redenen nodig hebben, bijvoorbeeld om een administratieve functie uit te voeren, zoals het verwerken van een factuur, of om een vraag te beantwoorden die u aan de relevante afdeling of partner gesteld hebt.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, waaronder de autoriteiten, bedrijfsadviseurs, leveranciers van IT-diensten en derden die door Stonhard of zijn partners aangeworven zijn voor het leveren van door u aangevraagde diensten; om intellectuele eigendomsrechten te beschermen in materiaal dat op of via de website van het bedrijf beschikbaar is; om juridisch of ander professioneel advies te verkrijgen; om op een juridisch verzoek te reageren of aan een wettelijke verplichting te voldoen; of om de gebruiksvoorwaarden van het bedrijf op te leggen.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden als we bedrijven of activa verkopen, kopen of samenvoegen, waaronder aan de toekomstige verkoper of koper van die bedrijven of activa.

Met uw toestemming kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden die producten aanbieden waarin u interesse kunt hebben. Deze bedrijven kunnen dan rechtstreeks met u contact opnemen met product- of proefaanbiedingen, gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie of om uw feedback te vragen over producten en programma's waarin u interesse kunt hebben.

Omdat Stonhard wereldwijd actief is, en zoals eerder uitgelegd, kunnen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, met alle partners over de hele wereld delen. Deze entiteiten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren en ze mogen deze niet gebruiken om andere redenen dan de redenen in deze verklaring.

We kunnen besluiten om gebruikers toe te staan om opmerkingen, publicaties, getuigenissen of andere informatie te delen. Als u ervoor kiest om die informatie aan ons te verstrekken, is de informatie die u verstrekt mogelijk voor het grote publiek beschikbaar. Informatie die u op deze vlakken verstrekt, kan gelezen, verzameld en gebruikt worden door anderen die er toegang tot hebben.

Onze werknemers kunnen toegang krijgen tot onze systemen waarop uw persoonsgegevens zijn opgeslagen met hun persoonlijk toestel, waardoor uw persoonsgegevens zo bijvoorbeeld kunnen worden overgedragen via of aan dienstverleners die met onze werknemers een contract voor mobiele data hebben.

We kunnen verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief om te beantwoorden aan verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.  Bekendmaking kan ook nodig zijn als we redenen hebben om aan te nemen dat bekendmaking noodzakelijk is voor identificatie, contact of het nemen van juridische stappen, inclusief tegen u of een derde partij, om rechten van het bedrijf op te leggen wegens niet-betaling of schending van een overeenkomst met ons.  We kunnen uw persoonsgegevens delen om de veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen; of om verwonding of inmenging in onze rechten of eigendom, of de rechten of eigendom van andere verwerkers of anderen die door die activiteiten schade zouden kunnen ondervinden, te voorkomen.

Overwegingen voor de overdracht van persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat elke persoon aan wie Stonhard uw persoonsgegevens onder deze verklaring kan bekendmaken, zich in een ander land dan uw eigen land kan bevinden en dat dat land mogelijk een lager niveau van gegevensbeschermingsvereisten dan uw eigen land biedt. Door met deze verklaring akkoord te gaan, stemt u in met de overdracht van uw persoonsgegevens naar een ander land dan het uwe.

Zoals hierboven vermeld, nemen we, wanneer we persoonsgegevens over de grenzen heen overdragen, wettelijk vereiste stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd worden en dat deze in overeenstemming met deze verklaring behandeld worden. Als u zich in de EER of het VK bevindt, kunt u via het e-mailadres hieronder een kopie aanvragen van de veiligheidsmaatregelen die we ingevoerd hebben om uw persoonsgegevens en privacyrechten onder deze omstandigheden te beschermen.

Beveiliging

Stonhard neemt redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, toevallig verlies en onbevoegde toegang, vernietiging, verkeerd gebruik, wijziging of bekendmaking.

Bewaring van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang we die nodig hebben voor de hierboven uiteengezette redenen, en deze periode is dus afhankelijk van uw interacties met ons. Als u bijvoorbeeld een aankoop bij ons gedaan hebt, houden we een bestand van uw aankoop bij voor de periode die nodig is in verband met de facturering, belastingen en garantie. We kunnen ook een bestand van de correspondentie met u bewaren (bijvoorbeeld als u een klacht over een product hebt ingediend) zo lang als nodig is om ons tegen een juridische claim te beschermen. Als we uw informatie niet langer nodig hebben, verwijderen we deze. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor onze marketingberichten, we uw e-mailadres bijhouden om ervoor te zorgen dat we u in de toekomst geen marketingmails meer sturen.

Uw rechten

De wet op gegevensprivacy kent mensen rechten toe in verband met de persoonsgegevens die organisaties van hen hebben.  Als u een van volgende wilt doen:

 • een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die we van u hebben; of
 • vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken,

dien dan uw schriftelijke aanvraag in via info@stonhard.com

Als u geen commerciële berichten van ons via e-mail, telefoon of post wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen om die berichten niet te ontvangen door op de link ’uitschrijven’ onderaan elke commerciële e-mail te klikken en uw voorkeuren te updaten, of door contact met ons op te nemen via info@stonhard.com

Toegang tot en correctie van uw informatie

Het is heel belangrijk dat uw informatie juist en up-to-date blijft.  Onjuiste of onvolledige informatie kan van invloed zijn op ons vermogen om u relevante diensten te leveren.  Laat ons via ons ’contact’ formulier weten wat er aan uw persoonlijke informatie gewijzigd moet worden.

Kinderen

Deze site is niet bedoeld voor kinderen en we verwerken niet bewust informatie van kinderen jonger dan dertien (13) zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.  Als die informatie toch verzameld wordt, is dat puur toevallig en onbedoeld.

Wijzigingen in deze verklaring

We behouden ons het recht voor om deze verklaring op eender welk moment te wijzigen of aan te passen door de herziene verklaring op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om steeds de verklaring te herlezen als u ons informatie verstrekt of een bestelling plaatst.

Niet-persoonsgegevens en cookies

Niet-persoonsgegevens

Niet-persoonsgegevens zijn gegevens die over u gaan maar die u niet rechtstreeks of onrechtstreeks als individu identificeren, zoals uw soort browser, de URL van de vorige website die u bezocht, uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om de site te bezoeken, enz.  Stonhard kan rechtstreeks of via derden automatisch bepaalde soorten niet-persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u de site gebruikt. We kunnen ook niet-persoonsgegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals informatie die opgenomen is in antwoord op een vragenlijst of enquête.

We kunnen niet-persoonsgegevens delen met andere derden die hierboven niet beschreven staan. Als we dat doen, kunnen we de informatie samenvoegen of de-identificeren zodat een derde waarschijnlijk geen gegevens aan u, uw computer of uw apparaat kan koppelen. Samenvoeging betekent dat we de niet-persoonsgegevens van een groot aantal mensen samenvoegen zodat de gegevens niet op één bepaalde persoon betrekking hebben. De-identificatie betekent dat we proberen om bepaalde informatie die gebruikt kan worden om gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen, te verwijderen of te wijzigen.

Met uitzondering van alle persoonsgegevens die Stonhard zoals beschreven in deze verklaring van u kan verzamelen, wordt alle materiaal, informatie of andere communicatie die u stuurt, op de website uploadt of plaatst of naar Stonhard mailt (’berichten’) als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd.  Stonhard is niet verplicht om de vertrouwelijkheid van deze berichten te bewaren.  Stonhard is niet aansprakelijk voor en is vrij om de berichten en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tests, productideeën, suggesties of verbeteringen erin voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden te kopiëren, bekend te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken.

Cookies

Over het algemeen kunt u de website bezoeken zonder Stonhard te vertellen wie u bent of persoonlijke informatie over uzelf te geven. Stonhard en de bedrijven die aan of namens Stonhard diensten verlenen, kunnen echter verschillende technologieën als cookies en webbakens (1x1 pixels) gebruiken om niet-persoonlijke informatie te verzamelen die als gevolg van uw bezoek voorhanden is. We vragen u expliciet om toestemming voor het gebruik van cookies op onze site.  Cookies worden gebruikt om algemene statistische gegevens over gebruik en volume te verzamelen.  U kunt het gebruik van cookies in uw browser regelen (ga naar www.aboutcookies.org voor meer informatie) maar als u cookies weigert, zijn sommige of al uw mogelijkheden om onze site te gebruiken, beperkt.  Naast cookies gebruiken we Google Analytics om trends te analyseren, de site te beheren, beweging van en naar de site te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen.  Als u niet op alle websites door Google Analytics gevolgd wilt worden, ga dan naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Ze kunnen ook niet-persoonlijke informatie die van onze advertentiecampagnes afgeleid is, gebruiken en bekendmaken voor rapportagedoeleinden, voor het plannen en optimaliseren van de levering van content en uiteraard als ze daartoe wettelijk verplicht zijn. Stonhard kan alle via de site verkregen informatie gebruiken voor wettelijk doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot, voor het ontwikkelen, gebruiken en ter beschikking stellen aan derden (kosteloos of tegen betaling) van samengevoegde informatie over trends, producten, veiligheids-/privacypatronen en -onderzoek, interne registratie en rapportage, het meten en rapporteren van leer-, prestatie- en andere statistische informatie in verband met aspecten van de site, behalve dat Stonhard samengevoegde gegevens niet zal rapporteren op een manier die redelijkerwijze toestaat dat die informatie met een bepaalde gebruiker geïdentificeerd wordt.

Onze site kan ook functies voor sociale media of het genereren van leads bevatten, zoals Facebook of Twitter knoppen, en widgets, zoals de deelknop.  Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt, verzamelen en een cookie instellen zodat de functie correct functioneert.  Functies voor sociale media of het genereren van leads en widgets kunnen door een derde gehost worden.  Uw interacties met deze functies en widgets vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Functies voor sociale media

Onze site kan ook functies voor sociale media of het genereren van leads bevatten, zoals Facebook of Twitter knoppen, en widgets, zoals de deelknop.  Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt, verzamelen en een cookie instellen zodat de functie correct functioneert.  Functies voor sociale media of het genereren van leads en widgets kunnen door een derde gehost worden.  Uw interacties met deze functies en widgets vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Vragen en klachten

Hebt u een vraag of klacht over de manier waarop Stonhard uw persoonsgegevens gebruikt heeft, meld dat dan eerst schriftelijk aan Stonhard via info@stonhard.com

Als u niet tevreden bent met de manier waarop het bedrijf uw vraag of klacht behandeld heeft, dan kunt u dat aan uw nationale gegevensbeschermingsinstantie melden.

​​

 

Laatste update 22/05/2018

Woordenlijst

Gegevensbeheerder

Een partij die het doel en de middelen van gegevensverwerking bepaalt.

Gegevensbeschermingsinstantie 

De relevante toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor zaken in verband met privacy of gegevensbescherming in het rechtsgebied van Stonhard en/of de partner;

Europese Economische Ruimte (EER)

De EER omvat alle lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. 

Persoonsgegevens

Informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (dat zijn gegevens over werknemers van Stonhard, aannemers, sollicitanten, werknemers van verkopers en leveranciers, aannemers, klanten, patiënten die onze producten gebruiken en mensen die onze website of servicecentra gebruiken).  Deze omvatten namen, adressen, e-mailadressen, sollicitaties, gebruikersaccountinformatie en correspondentie. Persoonsgegevens kunnen ook informatie bevatten over het browsen op het web (bijvoorbeeld gegevens die aan een bepaalde cookie gekoppeld zijn) en IP-adressen als die informatie aan een persoon gekoppeld kan worden. 

Verwerking

Alles wat wordt gedaan met persoonsgegevens; dus ze verzamelen, opslaan, raadplegen, combineren met andere gegevens, delen met derden en zelfs verwijderen.

 

Laatste update: mei 2018

 • ICI, CHOISISSEZ LE PRODUIT ADAPTÉ


 • NOUS CONTACTER, C’EST FACILE

  Stonhard France

  Adresse : 7 mail B. Thimonnier
  Immeuble le Newton C
  77185 LOGNES Le Mandinet

  Téléphone : 01 60 06 44 19

  Fax : 01 60 05 14 60

  Email: info@stonhard.fr

   

 • The Stonhard Group video thumbnail.JPG